Faaliyet Alanlarımız

Avrupa Yakası Sigorta Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu Avrupa Yakası sigorta avukatı kadrosu sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedirler. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.

İstanbul Avrupa Yakası sigorta avukatı ekibimiz sigorta hukuku ve sigorta davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, sigorta ve tazminat ve alacak davalarında hayat ve maluliyet sigortası davaları, trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri, ölümlü trafik kazası manevi tazminat davaları, yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları, yangın sigortası davaları, kasko, havacılık ve deniz sigortası uyuşmazlıkları, tıbbi malpraktis davaları, ferdi kazalara ilişkin davalarda müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında kişinin para ile ölçülebilir menfaati ile ilgili zarar doğuran bir tehlike veya rizikonun oluşması halinde, bunu tazmin etmeyi ya da para ödemeyi yani ekonomik sonuçlarına katlanmayı üstlendiği sözleşmeler ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve yükümlülüklerin yer aldığı bir özel hukuk dalıdır. Sigorta sözleşmesi ile sigorta ettiren prim ödeme yükümlülüğünü üstlenmekte, sigortacı da sigorta tazminatını ve sigorta bedelini ödeme borcunu taahhüt etmektedir. Sigorta hukukunun içinde yer alan ana mevzuat, Sigortacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’dur. Bunlarla birlikte bunlara bağlı tüzük, yönetmelik ve tebliğlerdeki değişim, bu alandaki faaliyetlerin hukuki boyutuna ilişkin teknik hukuki desteğin sağlanmasını gerçekleştirmektedir.

Sigorta Nedir?

İnsanlar doğdukları günden hayatlarının sona erdiği güne kadar, yaşamları boyunca her daim çeşitli tehlikelerle (rizikolarla) karşı karşıyadır. Örneğin bir kişinin; trafik kazası, yangın, deprem, hırsızlık… vs. gibi rizikolarla karşılaşma ihtimali her zaman vardır. Dolayısıyla kişiler arzu etmedikleri halde karşılaşma ve sonunda ekonomik durumlarında olumsuzluklar meydana getirme ihtimali bulunan bu rizikolara karşı korunma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bunun için de zaman içerisinde Sigorta Kurumu oluşturulmuştur.

Sigorta, kişilerin hayatta karşılaşacakları tehlikelerin zarar ve masraf doğuran sonuçlarından kendilerini korumak için önceden tedbir alma ihtiyacından doğmuştur.

Zarar doğuran bir hadisenin ve tehlikenin sonuçlarının sigorta şirketi tarafından üstlenilmesi anlamına gelmektedir. Buna göre, kişilerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarara ve gelir kaybına yol açan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini belirli bir firmaya devrettiği anlaşmaya sigorta denmektedir.

Sigorta Hukuku Nedir?

Basit bir şekilde ifade edecek olursak Sigorta Hukuku; Sigorta ilişkisi içerisindeki tarafların birbirlerine karşı borç ve yükümlülüklerini gösteren, sigorta ilişkisini belirleyen, bu ilişkiden dolayı taraflar arasında uyuşmazlığın oluşması durumunda ne yapılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Sigorta Hukukuna ilişkin düzenlemeler 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’muzda yer almaktadır.

Avrupa Yakası Sigorta Avukatı

Sigorta Sözleşmesi

Türk Ticaret Kanunu’muzun 1402. Maddesinde sigorta sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır:

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmedir.

Buna göre sigorta sözleşmesini; sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi yükümlendiği sözleşmeler olarak tanımlayabiliriz.

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı üzere sigorta ilişkisi içerisindeki taraflar; sigortacı, sigorta ettiren ve sigortalı olmak üzere üç başlık altında toplanabilir.

 • Sigortacı: Sigorta sözleşmesi ile bir prim karşılığında rizikoyu üstlenen ruhsatlı şirkete denir.
 • Sigortalı: Yaşamı ya da sağlık giderleri sigortayla teminat altına alınan kişidir.
 • Sigorta ettiren: Sigortacı ile sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme yükümlülüğü altına giren kişidir.

Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilmektedir. Bunun dışında sigorta ettiren, kendisi dışındaki üçüncü kişinin menfaatlerini de sigorta ettirebilmektedir. (Buna başkası lehine sigorta denmektedir.) Bu halde sigorta ilişkisinden doğacak tüm borçlar, prim ödeme borcu yine sigorta ettirene aitken; tehlikenin gerçekleşmesi durumunda sigortacı tarafından sağlanacak sigorta bedelini alma veya zararı tazmin ettirme hakkı lehine sigorta sözleşmesi yapılan üçüncü kişiye aittir.

Mecburi Sigorta ve İhtiyari Sigorta Ayrımı

Sigortalar genellikler kişilerin isteklerine bağlı olarak yapılmaktadır. Ancak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bazı sigorta türlerinin yaptırılması, hem kamu güvenliğini sağlamak için hem de sigortalıyı ve bazı hallerde üçüncü kişileri risklere karşı korumak için yasal olarak mecburi tutulmuştur.

Mecburi sigorta türlerine örnek olarak; Trafik Sigortası, DASK (Zorunlu Deprem Sigortası), Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası… verilebilir.

Bunun dışında sigorta ettiren şahıs, kanun hükümleri gereğince sözleşme yapmaya mecbur olmadığı halde sigorta sözleşmesi yapıyorsa, bu durumda ihtiyari sigortanın varlığından bahsedilecektir.

Sigorta Türleri

Sigortacılık Kanunu’nda ve Türk Ticaret Kanunumuzda pek çok sigorta türü düzenlenmiştir. Günümüzde sıklıkla yapılmakta olan sigorta türlerini basitçe listeleyeceksek ve açıklayacak olursak:

Zarar ve Tazminat Sigortaları: Sigorta sözleşmesinde güvence altına alman rizikonun meydana getirdiği zararın tazmin edileceği öngörülmüşse, bu sigortalar “zarar sigortalan” veya “tazminat sigortalan” olarak adlandırılır. Yangın sigortası, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, deprem, dolu veya hastalık sigortası bu grupta yer almaktadır.

Can Sigortaları: Can sigortaları, insan hayatı ile ilgili olayların sigortasıdır. Dolayısıyla bu sigorta türünde sigorta teminatının konusunu insan oluşturmaktadır. Bu nedenle sigorta değerinin ölçülmesi mümkün değildir. Burada sigortacı, uğranılan zarardan ziyade maktu bir tazminat ödemektedir. Ölüm Hali Sigortası, Grup Hayat Sigortası, Maluliyet Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası gibi sigorta çeşitleri bu sigorta türü kapsamına girmektedir.

Sorumluluk Sigortası: Sorumluluk sigortalarının genel esaslarını belirleyen hükümler, Türk Ticaret Kanunu’nun 1473-1484. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre sorumluluk sigortası sigortalının üçüncü şahıslara vereceği zararlar sonucu, karşılaşacağı tazminat taleplerini, sigorta şirketinin karşıladığı sigorta türü olarak ifade edilebilir. Sorumluluk sigortaları ile sigortalı sorumluluğunu kabul etmekte ancak sorumluluğun neticesi olan zararı karşılamak veya tazminat ödemek borcundan kurtulmaktadır. Bu sigorta türüne örnek olarak Üçüncü Şahıs Hukuki Sorumluluk Sigortası, Ürün Sorumluluk Sigortası ve Mesleki Sorumluluk Sigortası verilebilir.

Sözleşme Hazırlanması Hizmetlerimiz

Müvekkil şirketlerin risklerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için müvekkillerimizin yerli ve yabancı sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermekteyiz.

Avrupa Yakası Sigorta Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
 • Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat talepleri
 • Yönetim kurulu üyesi sigorta sorunları
 • Yangın sigortası davaları
 • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
 • Tıbbi malpraktis davaları
 • Ferdi Kazalara ilişkin davalar
 • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar

Avrupa Yakası Sigorta Avukatı Ekibimize Ulaşın

Avrupa Yakası, İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve Avrupa Yakası sigorta avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!