Faaliyet Alanlarımız

Boşanmada Tazminat Davası Koşulları, Avukatı

Boşanmada tazminat davası, evlilik birliğinin sona ermesiyle birlikte maddi ve manevi zarar gören tarafın, bu zararların tazmini amacıyla açtığı hukuki bir süreçtir. Maddi tazminat, boşanma sürecinde veya sonrasında oluşan ekonomik kayıpların giderilmesini hedeflerken; manevi tazminat, taraflardan birinin diğerine vermiş olduğu duygusal ve psikolojik zararların telafisini amaçlar.

Boşanmada tazminat davası açabilmek için, boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde dava açılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde tazminat talep eden tarafın, zararın varlığını ve miktarını ispatlaması zorunludur.

Konu Başlıkları

Mahkeme, tazminat miktarını belirlerken tarafların mali durumunu, evlilik süresince yaşanan olayları ve diğer ilgili faktörleri dikkate alarak adil bir karar vermeye çalışır. Boşanma sürecinde hak kaybı yaşamamak ve tazminat talebinde bulunmak için hukuki danışmanlık almak oldukça önemlidir.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, boşanma ve tazminat davalarında müvekkillerimize profesyonel ve etkili hukuki destek sağlamaktayız. Boşanmada tazminat davası hakkında detaylı bilgi almak ve haklarınızı korumak için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Boşanmada Tazminat Davası

Boşanmada Tazminat Davası Nedir?

Maddi tazminat, boşanma nedeniyle ekonomik olarak zarara uğrayan eşin zararlarının giderilmesi amacıyla talep edilir. Örneğin, eşlerden birinin çalışmaması veya kariyerinden fedakarlık yapması nedeniyle gelir kaybı yaşaması durumunda maddi tazminat talep edilebilir.

Manevi tazminat ise, boşanma sürecinde veya evlilik sırasında yaşanan olaylar nedeniyle psikolojik olarak zarar gören eşin talep edebileceği tazminattır.

Boşanmada Tazminat Davasının Aşamaları

  1. Dava Dilekçesinin Hazırlanması ve Sunulması: Boşanmada tazminat davası, boşanma davasıyla birlikte veya boşanma kararının kesinleşmesinden sonra açılabilir. İlk adım, davacının zararlarını ve taleplerini detaylı bir şekilde belirten bir dilekçe hazırlamasıdır. Bu dilekçe, yetkili aile mahkemesine sunulur.
  2. Mahkeme Süreci ve Delillerin Sunulması: Mahkeme, dilekçeyi inceledikten sonra dava sürecini başlatır. Taraflar, iddialarını ve savunmalarını destekleyecek delilleri mahkemeye sunmalıdır. Maddi tazminat taleplerinde ekonomik kayıpları, manevi tazminat taleplerinde ise psikolojik zararları kanıtlayan belgeler sunulmalıdır.
  3. Tanıkların Dinlenmesi: Mahkeme, tarafların sunduğu delillerin yanı sıra tanıkları da dinleyebilir. Tanık beyanları, davanın seyrini etkileyebilir.
  4. Karar Verilmesi: Mahkeme, tarafların sunduğu deliller ve tanık beyanları doğrultusunda tazminat taleplerini değerlendirir ve kararını verir. Kararın ardından, taraflar karara itiraz edebilirler.

Boşanmada Tazminat Davası Avukatının Görevleri

Boşanmada tazminat davasında bir avukatın rolü oldukça kritiktir. Bu tür davalarda avukatın görevleri şu şekildedir:

  • Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Müvekkilinin taleplerini ve zararlarını en doğru şekilde ifade eden dilekçeyi hazırlamak.
  • Delil Toplama ve Sunma: Müvekkilinin haklarını korumak ve tazminat talebini desteklemek amacıyla gerekli delilleri toplamak ve mahkemeye sunmak.
  • Tanıkların Belirlenmesi ve Hazırlanması: Davaya katkı sağlayacak tanıkları belirlemek ve bu tanıkları mahkeme süreci için hazırlamak.
  • Mahkeme Sürecinin Takibi: Davanın her aşamasını dikkatle takip etmek, gerekli hukuki işlemleri zamanında ve doğru bir şekilde yapmak.
  • Müvekkilini Bilgilendirme: Müvekkilini dava süreci ve gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgilendirmek, müvekkilinin haklarını ve sorumluluklarını açıklamak.

Türk Medeni Kanunu’nun 174’inci maddesine göre “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

Bu maddeye ilişkin olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi “Zina kişilik haklarına tecavüz oluşturduğundan, kusursuz eş lehine boşanma ile birlikte manevi tazminata da hükmedilmesi gerekir” şeklinde karar vermiştir.

Yargıtay’ın Tazminat Davası Kararı

Ancak, yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin bir kararına göre; kadının, mahkemeye başvurarak kocasının eve dönmesi için ihtar isteğinde bulunması bu ihtar tarihinden önceki olayları affetmesi veya hoşgörü ile karşılaması olarak kabul edilmektedir.

Bu sebeple koca artık kusurlu sayılmayacak ve karı lehine maddi ve manevi tazminata  hükmedilemeyecektir. Buna karşılık karıya hakaret eden davalı koca kusurlu sayılmakta ve bu durum boşanmaya sebep teşkil etmektedir. Özetle, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda kişilik hakları saldırıya uğrayan davacının, kusurlu olan davalıdan manevi tazminat isteme hakkı vardır.

Ancak eşin kendisine yönelik hakaretleri karşısında sessiz kalmayan veya bu hakaretlere sebebiyet veren eşin tazminat hakkı Yargıtay’ın ilgili kararında şu şekilde düzenlenmiştir; “…Toplanan delillerden; davalı kadının kocasına onur kırıcı kelimeler söylediği; davacının da davalıyı dövdüğü ve defol git dediği anlaşılmaktadır….

Boşanmaya sebep olan söz konusu olayda, tazminat isteyen kadın kusursuz ya da az kusurlu olmayıp eşit kusurludur. Bu durumda kadın yararına manevi tazminata hükmolunamaz.”

Sonuç olarak eşin maddi tazminata hak kazanabilmesi için kusursuz veya daha az kusurlu olması; buna karşılık diğer tarafın kusurlu olması, bir zararın varlığının bulunması ve hukuka aykırılık bulunması gerekmektedir.

Eşin manevi tazminata hak kazanabilmesi için ise kusursuz olması gerekmektedir. Manevi tazminat kişinin bozulan manevi dengesinin yeniden kurulması için kullanılan bir araçtır.

Manevi tazminat istenen karşı tarafın kusurlu bulunması tazminata hak kazanılması için yeterlidir . Ancak manevi haklarının ihlal edildiğini iddia eden eş bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Eğer davacı eş kişilik haklarına saldırı niteliğindeki maddi olayın varlığını kanıtlayamazsa, manevi tazminata hak kazanmaz.

Boşanmada Tazminat Davası için Avukatlarımıza Ulaşın

Boşanmada tazminat davası, evlilik birliğinin sona ermesi ile ortaya çıkan maddi ve manevi zararların karşılanmasını amaçlayan önemli bir hukuki süreçtir. Bu dava türünde, maddi tazminat boşanma süreci boyunca oluşan ekonomik kayıpları, manevi tazminat ise duygusal ve psikolojik zararları gidermeyi hedefler.

Tazminat talebinde bulunabilmek için boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren bir yıl içinde dava açılması şarttır ve talepte bulunan taraf, zararın varlığını ve miktarını ispatlamakla yükümlüdür.

Mahkemeler, tazminat miktarını belirlerken tarafların mali durumunu, evlilik süresince yaşanan olayları ve diğer ilgili unsurları dikkate alarak adil bir değerlendirme yapar. Bu süreçte hak kaybına uğramamak ve doğru bir tazminat talebinde bulunmak için hukuki danışmanlık almak büyük önem taşır.

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, boşanma ve tazminat davalarında profesyonel ve güvenilir hukuki destek sunmaktayız. Boşanmada tazminat davası ve diğer hukuki konularda detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!