Faaliyet Alanlarımız

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

Edinilmiş mallara katılma rejimi, Türkiye’de evlilik süresince çiftlerin kazandıkları malların boşanma durumunda nasıl paylaşılacağını düzenleyen yasal bir mal rejimidir. Türk Medeni Kanunu‘nun 218. maddesi ve devamında düzenlenen bu rejim, eşler arasındaki ekonomik dengenin korunmasını ve her iki tarafın da haklarının gözetilmesini amaçlar.

Konu Başlıkları

Boşanma avukatlarımız edinilmiş mallara katılma rejimi konusunda ve boşanma ve sonuçlarıyla ilgili her türlü konuda boşanma avukatı ve arabulucusu olarak hukuki danışmanlık, avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermektedir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedir?

1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Medeni Kanun’un 202. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca Türk Hukukunda yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimidir. O halde 1.1.2002 tarihinden itibaren eşler kanunda öngörülen mal rejimlerinden birini sözleşme ile seçmedikleri sürece, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacaklardır.

Kanunun 219. Maddesinin ilk fıkrasında, edinilmiş mallar “her eşin mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleri” olarak tanımlanmakta ve kanun koyucu edinilmiş malları sınırlı sayıda tespit etmemekle birlikte ikinci fıkrada edinilmiş malların temel örneklerini şu şekilde saymaktadır:

  1. Eşlerin çalışmasının karşılığı olan edimler (Maaş, ikramiye, bahşiş vs.)
  2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler (Emekli Sandığı tarafından bağlanan aylık, emekli ikramiyesi vb.)
  3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar (İş kazasına bağlı olarak ödenen tazminat vb.)
  4. Kişisel malların gelirleri (Sermayenin faiz getirisi vb.)
  5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler (Eşin ücretini biriktirerek satın aldığı daire)
Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Sona Ermesi

Edinilmiş mallar, edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi halinde yapılacak tasfiyeye dâhildir. Eşler mal rejimi sözleşmesiyle “kişisel malların gelirlerinin” edinilmiş mallara dahil olmayacağını kararlaştırabilirler. Her eşe ait edinilmiş mallarının toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan değerin yarısı üzerinde diğer eş hak sahibidir.

Kişisel mallar ise edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi halinde yapılacak tasfiyenin dışında kalan mallardır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin sona ermesi ile her eş diğer eşte bulunan kişisel mallarını geri alır. Kanunun 220. Maddesine göre “Aşağıda sayılanlar, kanun gereğince kişisel maldır:

  1. Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşya,
  2. Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
  3. Manevi tazminat alacakları,
  4. Kişisel mallar yerine geçen değerler.

Belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür ve eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

Eşler hak sahibi oldukları bir malvarlığı unsurunun kişisel malı olduğunu ispatlayamadıkları taktirde, söz konusu malvarlığı unsurlarının edinilmiş mal kabul edileceği karinesi mevcuttur.

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Ayrıca Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hallerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.

Mal Paylaşma Davaları için Bize Ulaşın

Edinilmiş mallara katılma rejimi, Türk Medeni Kanunu’na göre evlilik süresince edinilen malların boşanma durumunda nasıl paylaşılacağını düzenleyen önemli bir kavramdır. Bu rejim, evlilik süresince elde edilen tüm gelirleri, sosyal güvenlik ödemelerini, iş kazası veya maluliyet tazminatlarını ve diğer edinilmiş malları kapsar.

Eşler arasında farklı bir mal rejimi sözleşmesi yapılmadığı sürece, kanunen edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olur. Boşanma durumunda mal tasfiyesi, değer artış payı ve katılma alacağının hesaplanması gibi aşamalar gerçekleştirilir.

Bu süreçte, profesyonel hukuki danışmanlık, mal tespiti, değerleme, müzakere ve dava takibi gibi hizmetler sunan Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu, müvekkillerinin haklarını korumak ve adil bir paylaşım sağlamak için yanındadır.

Detaylı bilgi ve hukuki destek için bize ulaşabilir, edinilmiş mallara katılma rejimi ve diğer hukuki konularda uzman avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!