Faaliyetlerimiz

İş Hukuku Nedir, İş Hukuku Avukatı Ne Tür İşlere Bakar?

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul iş hukuku avukatı kadrosu iş hukuku ile ilgili her türlü konuda işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi için iş hukuku avukatı olarak avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Konu Başlıkları

İş Hukuku Nedir?

İş hukuku, iş ilişkilerini düzenleyen ve çalışanların haklarını koruyan önemli bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalı, işverenlerin ve çalışanların hak ve sorumluluklarını belirleyen yasalara dayanır. İş hukuku, iş sözleşmelerinin hazırlanması, yorumlanması ve uygulanması gibi konularda rehberlik sağlar.

Aynı zamanda iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi konuları da kapsar ve çalışanların bu konulardaki haklarını güvence altına alır. İş hukuku ayrıca, işten çıkarmalar, ücretler ve sosyal haklar gibi konularda da düzenlemeler içerir.

İş hukuku avukatı, işverenler ve çalışanlar arasındaki hukuki süreçlerde destek sağlar. İş sözleşmelerinin hazırlanması ve yorumlanması, işçi haklarının korunması, işten çıkarmalara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ve iş kazaları gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti sunarlar.

Ayrıca, iş hukuku avukatı, müvekkillerini yasal süreçlerde temsil eder ve mahkemelerde haklarını savunur. Bu nedenle, iş hukuku avukatı, işverenler ve çalışanlar için önemli bir hukuki danışmanlık kaynağıdır.

İş Hukuku Avukatı Ne Tür İşlere Bakar?

İş hukuku avukatı, işverenler ve çalışanlar arasındaki tüm ilişkileri kapsayan alanlarda faaliyet gösterir. Bunlar arasında iş sözleşmeleri, işçi hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı, işten çıkarmalar, ücretler ve sosyal haklar gibi konular yer alır. İş hukuku, işverenlerin çalışanlara karşı sorumluluklarını ve çalışanların haklarını belirler.

İş Hukuku Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

İş hukuku avukatı, işverenler ve çalışanlar arasındaki hukuki konularla ilgilenir. Bu avukatlar, iş sözleşmelerinin hazırlanması, yorumlanması ve uygulanması konularında danışmanlık yaparlar. Ayrıca, işçi haklarının korunması, işten çıkarmalara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü ve iş kazaları gibi konularda da hukuki destek sunarlar.

İş hukuku avukatı, işverenlerin ve çalışanların haklarını korumak için yasal süreçleri yönetir ve mahkemelerde temsil eder. Ayrıca, iş hukukuyla ilgili mevzuatı takip ederek müvekkillerine en güncel bilgileri sağlarlar.

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz iş hukuku ve iş hukuku davaları konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; çalışanlar adına ihbar tazminatı davası, kıdem tazminatı davası ve işe iade davalarının açılması ve takibini yapmaktadırlar.

İş hukukuna ilişkin düzenlemeler asıl olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda bulunmaktadır. Dolayısıyla bir hukuki uyuşmazlığın olması durumunda ilk olarak bu kanuna bakılması gerekmektedir.

Bunun dışında; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu‘nda, 854 sayılı Deniz İş Kanunu‘nda, 5953 sayılı Basın İş Kanunu‘nda, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gibi kanunlarda iş hukukuna ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır.

İstanbul İş Hukuku Avukatıyız

İstanbul İş Hukuku Avukatı

İstanbul iş hukuku avukatlarımız işveren müvekkillerimize işçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması, işveren ve çalışanların haklarının korunması, işçiler tarafından açılacak davalarda haklarının korunması hizmetleri vermektedir.

Güncel mevzuat ile uyumlu iş sözleşmesi hazırlanması ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinin yönetilmesi konularında danışmanlık yapmakta, dava ve dava dışı işlemlerde hukuki destek vermekteyiz.

Ayrıca mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi, fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması, hesaplanması ve tahsili davaları açmakta ve takip etmektedirler.

İş Hukukunda Önemli Davalar

İşe İade Davası

İşe İade Davası

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz işe iade davalarında gerek işveren vekili ve gerekse haklarını alamamış işçi vekili olarak müvekkillerimizin haklarını savunmaktadırlar.

İşçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde yetkili iş mahkemesinde işe iade davası açması gerekir.

İşçinin işe iade davası açabilmesi için, o işletmenin bütününde en az otuz işçi çalışması ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışması ve sigorta kayıtlarına göre o işyerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunması gerekir.

Kıdem Tazminatı Davası

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz kıdem tazminatı davalarında gerek işveren vekili ve gerekse haklarını alamamış işçi vekili olarak müvekkillerimizin haklarını savunmaktadırlar. 

Kıdem tazminatı ödenmesi için öncelikle, bir iş sözleşmesinin varlığı gerekmektedir. Burada bahsi geçen iş sözleşmesi İş Kanunu’ndan doğabileceği gibi Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu ve benzerleri kapsamında da yer alabilir.

Diğer bir şart olarak işçi en az 1 yıl çalışmış olmalıdır. Bu süreye tatil ve benzeri süreler dâhilken grev veya lokavt nedeniyle sözleşmenin askıda olduğu süreler dâhil değildir. Ayrıca işçinin iş ilişkisinde 2 aya kadar deneme süresi mevcutsa bu deneme süresi de dikkate alınmalıdır.

İhbar Tazminatı Davası

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz ihbar tazminatı davalarında gerek işveren vekili ve gerekse hakkını alamamış işçi vekili olarak müvekkillerimizin haklarını savunmaktadırlar.  İşçi ile işveren, iş sözleşmeleri kapsamında yükümlülüklerini yerine getirirler.

Örneğin işçi, işlerini yerine getirirken işveren tarafından verilen talimatlara uymalı, işveren ise işçinin ücretini zamanında ve doğru şekilde ödemelidir. İş sözleşmeleri bakımından her iki tarafın da yükümlü olduğu hususlardan biri de ihbar hususudur.

Mobbing Davası

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz mobing davalarında gerek işveren vekili ve gerekse mobinge maruz kalmış işçi vekili olarak müvekkillerimizin haklarını savunmaktadırlar.

Mobbing, kelime anlamı olarak psikolojik şiddet, baskı, yıldırma veya sıkıntı verme anlamlarına gelir ve Türk Dil Kurumu’nca da “İş yerlerinde, okullarda vb. topluluklar içinde belirli bir kişiyi hedef alıp, çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açarak yıldırma, dışlama, gözden düşürme” olarak tanımlanmıştır.

Fazla Çalışma, Fazla Mesai

Fazla Çalışma, Fazla Mesai İstanbul İş Hukuku Avukatı

İstanbul iş hukuku avukatı ekibimiz fazla mesai davalarında gerek işveren vekili ve gerekse hakkını alamamış işçi vekili olarak müvekkillerimizin haklarını savunmaktadırlar. Fazla mesai alacağının tespiti için öncelikle fazla sürelerle çalışma ile fazla çalışma kavramları ayırt edilmelidir.

Fazla sürelerle çalışma, işçinin haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, belirlenen çalışma süresinin 45 saate kadar aşılması durumunda ortaya çıkar. Bu durumda işçi, fazla çalıştığı süreler bakımından saatlik ücretinin %25 fazlası kadar ücrete hak kazanacaktır.

İş Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

  • İhbar, kıdem ve işe iade davaları
  • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar
  • Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlere ilişkin davalar
  • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda danışmanlık verilmesi
  • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık verilmesi
  • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme hazırlanması
  • Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davalar
  • Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları
  • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi

İstanbul İş Hukuku Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul iş hukuku avukatı kadrosu iş hukuku ile ilgili her türlü konuda işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümlenmesi için avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden hukuk ve arabuluculuk büromuza ve İstanbul iş hukuku avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!