Faaliyet Alanlarımız

İstanbul Miras Hukuku Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul miras hukuku avukatı olarak vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz miras hukuku konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; miras hukuku ile ilgili davalarda, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davalarında avukatlık hizmeti vermektedirler.

Avukatlarımız ayrıca mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması, mirasçılık belgesinin iptali davası, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, veraset ve intikal işlemleri, veraset vergisi, izaleyi suyu davası, ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

İstanbul Miras Hukuku Avukatıyız

Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, onun mirasının kimlere, hangi oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalını ifade etmektedir.

Miras hukukunda; ölümü sonrasında kendisinin hukuki ilişkilerinin, menkul ve gayrimenkul tüm mallarının akıbetini düzenleyen kişiye miras bırakan denmektedir. “Vefat eden, müteveffa, muris’’ terimleri de sıklıkla kullanılmakta olup, miras bırakanla aynı anlama gelmektedir.

Mirasın intikali ile terekeye sahip olan kimselerin, bu intikal sonucunda iktisap ettikleri haklara miras hakkı, bunun dışında miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi üzerine terekesi üzerinde terekede hak sahibi olan kişiye “mirasçı” denmektedir.

Miras Hukuku ve Miras Hukuku Terimleri

Hukukumuzda mirasçılar mirasçı yasal ve atanmış mirasçı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır:

Yasal Mirasçı: Bir kimsenin vefatından sonra geride bıraktığı menkul, gayrimenkul mallar ve diğer haklar, aksine düzenleme yapılmadıkça bu kişinin yasal mirasçılarına kalmaktadır. Yasal mirasçıların kimler olduğu ve bu kişilerin miras payları bizzat Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Buna göre yasal mirasçılar; miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve altsoyu ile sağ kalan eştir. Dolayısıyla miras bırakanın; çocukları, torunları, anne ve babası, büyük anne ve büyük babası, evlilik dışı hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık ve nihayetinde miras bırakmaksızın ölmesi halinde devlet, yasal mirasçılardır.

Atanmış mirasçı: Miras bırakan kendi özgür iradesi ile mirasının bir kısmını veya tamamını belirli bir kişiye bırakırsa, bu kişiye atanmış mirasçı denmektedir. Diğer bir anlatımla atanmış mirasçı, miras bırakanın kendi tasarrufu ile mirasını bıraktığı kişidir. Atanmış mirasçılık, miras bırakan tarafından atanmış mirasçı lehine bir vasiyetname düzenlenmesi ile mümkün olacaktır.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Veraset İlamı ve İntikal İşlemleri

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz veraset ilamının alınması, itiraz edilmesi ve iptali davalarında avukatlık hizmeti vermektedir. Veraset ilamı, miras bırakanın ölümünün ardından mirasçılar tarafından edinilen, mirasçıları ve miras paylarını gösteren evraktır.

Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi, noterden edinilebileceği gibi, Sulh Hukuk Mahkemelerinden de edinilebilir. Fakat ortada yabancılık unsuru olan aile bağları söz konusu ise veraset ilamı yalnızca Sulh Hukuk Mahkemelerinden edinilebilir. Noterden bu belgenin alınması mümkün olmaz.

Veraset ilamında mirasçılar ve mirasçıların miras payları gösterildiğinden, miras bırakanın terekesinin paylaşımında bu belge gerekecektir. Aksi bir anlaşma ya da durum yoksa intikaller de bu oran üzerinden yapılacaktır.

Veraset ilamı, aksi sabit olana kadar geçerlidir ve her zaman alınabilir. Örnek olarak ölüm anında çıkan veraset ilamı, daha sonra mirasçılardan birinin mirası reddetmesinin neticesinde yenilenebilir.

İstanbul Miras Hukuku Avukatı

Vasiyetname

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz vasiyetname düzenlenmesi ve iptali davalarında avukatlık hizmeti vermektedir. Bir kimse öldükten sonra kendisine ait menkul, gayrimenkul mal veya hak ve alacaklarının akıbetini ölmeden önce düzenlemek isteyebilir.

Zira ölen kişiye ait mallar, başka bir şekilde tasarrufta bulunulmadığı sürece Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen oranlara göre mirasçılara intikal edecektir. Ancak bazı durumlarda kişi, öldükten sonra mallarının bu oranlara göre değil de kendi arzu ettiği şekilde mirasçılara veya başka kişilere geçmesini isteyebilir.

Bu durumda kişinin yapabileceği iki şey vardır. Bunlar; vasiyetname düzenlenmesi ile miras sözleşmeleri yapmaktır.

Basit bir anlatımla vasiyetname; miras bırakanın ölümünden sonra hüküm doğurmak üzere tek taraflı irade beyanı ile hazırlamış olduğu ve hangi malının kimde ya da ne oranda kalacağı bilgilerini içeren metne verilen isimdir.

Vasiyet yapabilmek için kanunumuz ayırt etme gücüne sahip olmayı ve on beş yaşını doldurmuş olmayı aramaktadır. Bunun dışında Türk Medeni Kanunu’nun 531. maddesi; “Vasiyet, resmî şekilde veya miras bırakanın el yazısı ile ya da sözlü olarak yapılabilir” demek suretiyle vasiyetnamelerin üç şekilde yapılabileceğini düzenlemiştir. Bunlar:

  • Resmi Vasiyetname: Noter, Sulh Hakimi ya da yetkili memur önünde yapılan vasiyetname türüdür. Vasiyetnamenin bu şekilde yapılabilmesi için miras bırakanın yanında iki tanığın bulunması aranmıştır.
  • El Yazısı ile Vasiyetname: Kişinin kendi el yazısı ile hazırlamış olduğu vasiyetname türüdür. Bu vasiyetnamenin baştan aşağı miras bırakanın kendi el yazısı ile yazmış olması ve kendi el yazısı ile imza ve tarih atması şarttır.
  • Sözlü Vasiyetname: Ancak olağanüstü hallerde (savaş, şiddetli hastalık gibi…) ve diğer iki vasiyetname türünün yapılmasına imkân olmayan hallerde yapılabilen vasiyetname türüdür.

Muris Muvazaası Davası

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz muris muvazaası davalarında avukatlık hizmeti vermektedir. Muris muvazaasının anlaşılabilmesi için öncelikle muvazaa kavramı bilinmelidir. Muvazaa, kısaca gerçekleştirilen işlemin dışarıya farklı bir şekilde gösterilmesidir.

Muris muvazaası da bu bakımdan muris tarafından gerçekleştirilen tasarrufun, dışarıya karşı ve özellikle diğer mirasçılara karşı farklı gösterilmesidir. Bu hususta en sık görülen işlem, miras bırakanın diğer mirasçılardan mal kaçırmak için, aslında karşılıksız olarak devrettiği evini, satış gibi göstermesidir.

Yukarıda anlatılan örnekten gidilecek olursa, miras bırakan bir takım mirasçılarından mal kaçırmak istemektedir. Fakat pay almasını istemediği mirasçıları dava da açmasın diye, aslında karşılıksız olarak devrettiği malı, tapu dairesinde satış gibi göstermektedir.

Kazandırma yaptığı mirasçı, herhangi bir bedel ödemeden malı kazanmıştır. Diğer mirasçılar ise bu haktan mahrum kalmıştır. Özellikle kız çocuklarına karşı muvazaa gerçekleştirilmekte, kız çocukları miras payından mahrum bırakılmaktadır.

Tenkis Davası

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz tenkis davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Tenkis davası, miras bırakanın tasarruf yetkisini aşarak saklı paylı mirasçılarına zarar vermesi durumunda saklı paylı mirasçılar tarafından başvurulan dava yoludur.

Bu dava da vasiyetnamenin iptali davasında olduğu gibi miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir. Miras bırakan henüz vefat etmeden bu davalar açılamaz.

Öncelikle saklı payın anlaşılması gerekir. Saklı paylı mirasçı, miras bırakan hangi tasarrufu yaparsa yapsın miras payı belirli oranda korunan mirasçı anlamına gelmektedir. Miras bırakan, bu paya belirli istisnalar dışında dokunamaz, dokunursa da iptal edilir. Saklı paylı mirasçılar kanunda sınırlı sayıda belirtilmiştir. Bu mirasçıların sonradan artırılması söz konusu olamaz. Buna göre;

Miras bırakanın altsoyu (çocuk, torun, evlatlık gibi, miras bırakanın eşi, miras bırakanın anne – babası saklı paylı mirasçılardır.

Bunların dışında kardeşler de daha önce saklı paylı mirasçılardan sayılmıştır fakat yapılan değişiklik ile artık kardeşler saklı paylı mirasçı statüsünde değildirler.

Saklı payların oranları ise şu şekildedir;

Altsoylar bakımından saklı pay, yasal miras payı oranının yarısı kadardır. Anne – baba bakımından saklı pay, yasal miras payının dörtte biri kadardır. Eş için saklı pay oranı ise değişme göstermektedir.

Buna göre eş, birinci ve ikinci zümreden mirasçılar ile mirasçı ise saklı payı, yasal miras payının tamamını almaktadır. Üçüncü zümre ile birlikte mirasçı olması durumunda ise eşin saklı payı, yasal miras payının dörtte üçü kadardır.

Miras Hukuku Davaları

Miras Sözleşmeleri

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz miras sözleşmeleri hazırlanmasında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Miras bırakacak olan kişinin üçüncü kişilerle ölümünden sonra hüküm doğurmak üzere yapmış olduğu, kural olarak tek taraflı dönülemeyen sözleşmelere miras sözleşmesi denir.

Miras sözleşmeleri, vasiyetnamelerden farklı olarak iki tarafın iradesinin bir araya gelmesi ile oluşturulur.

Miras sözleşmesi ile miras bırakan mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kişiye veya üçüncü bir kişiye bırakabilir. Bunlara olumlu miras sözleşmesi denmektedir. Bunun yanında miras bırakan, ilerideki muhtemel mirasçı ile karşılık sağlanmadan veya karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilmektedir.

Olumsuz miras sözleşmesi türlerinden olan mirastan feragat sözleşmesi ile ilerideki muhtemel mirasçı, mirasçılık sıfatından tamamen veya kısmen vazgeçmektedir.

Miras sözleşmelerinin geçerliliği resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Buna göre; miras sözleşmesinin tarafları, karşılıklı olarak iradelerini yetkili memura bildirmeli, düzenlenen sözleşmeyi memurun ve tanıkların önünde imzalamalıdır.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz mirasçılık belgesinin iptali davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Kişilerin yaşam süreleri boyunca edinmiş olduğu malların öldükten sonra ne olacağı hususu Miras Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır.

Miras hukuku; gerçek bir kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda, ölenin mirasının kimlere, ne oranda ve nasıl intikal edeceğini düzenleyen hukuk kurallarından meydana gelen özel hukuk dalıdır.

Miras bırakanın ölümü veya gaipliğine karar verilmesi durumunda miras bırakanın malları üzerinde hak sahibi olan kişilere mirasçı denmektedir. Bu kişilerin kimler olacağı; miras bırakanın ölmeden önce düzenleme yapmış olup, olmamasına göre değişebilmektedir.

Bir kimsenin ölümünden sonra arkasında bırakmış olduğu mirasın kimlere ve ne oranda kaldığını gösteren, kişilerin ölen kimsenin mirasçısı olduğunu gösteren belgeye Mirasçılık Belgesi (Veraset İlamı) denmektedir.

Bu mirasçılık belgesi yasal mirasçı veya atanmış mirasçılardan herhangi birinin talebi üzerine mahkeme aracılığıyla dava açılarak Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabileceği gibi, noter vasıtasıyla da edinilebilmektedir.

İstanbul Miras Hukuku Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Vasiyetname Hazırlanması Hizmetlerimiz

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz vasiyetname hazırlanması sürecinde avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Vasiyetname yapma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan olduğundan burada; kanuni veya akdi temsil geçerli olmaz, murisin bu hakkını bizzat kullanması gerekir.

Vasiyetname; resmi vasiyetname, el yazısıyla vasiyetname ve sözlü vasiyetname olmak üzere üç çeşittir. Hukuk büromuz avukatları müvekkillerimize vasiyetname yapılması konusunda hukuki destek vermektedirler.

İstanbul Miras Hukuku Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu İstanbul miras hukuku avukatı kadrosu vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve İstanbul miras hukuku avukatı için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!