Faaliyetlerimiz

Miras Sözleşmeleri Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu İstanbul miras avukatı kadrosu miras sözleşmeleri hazırlanması, vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Miras Hukukuna ilişkin düzenlemeler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer almakta olup, taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlığın çıkması durumunda bu kanuna ve Yargıtay içtihatlarına bakılması gerekmektedir.

Miras Sözleşmeleri

Miras sözleşmeleri, olumlu ve olumsuz miras sözleşmeleri olmak üzere iki şekilde incelenebilir. Miras sözleşmesi, genel olarak miras bırakan ile üçüncü kişinin sağlar arası bir şekilde yaptıkları ölüme bağlı tasarruf şeklindeki sözleşmedir. Miras sözleşmelerinin şekli, resmi vasiyetnamenin şeklinin aynısıdır. Resmi vasiyetnamenin şekline ilişkin bilgileri, vasiyetname düzenlenmesi makalemizden inceleyebilirsiniz fakat kısaca belirtmek gerekirse iki tanık önünde ve resmi memur huzurunda imzalanan sözleşme ile miras sözleşmesi gerçekleşebilecektir.

Olumlu miras sözleşmesi, kanunda şu şekilde düzenlenmiştir; Miras bırakan, miras sözleşmesiyle mirasını veya belirli malını sözleşme yaptığı kimseye ya da üçüncü bir kişiye bırakma yükümlülüğü altına girebilir. Miras bırakan, malvarlığında eskisi gibi serbestçe tasarruf edebilir; ancak, miras sözleşmesindeki yükümlülüğü ile bağdaşmayan ölüme bağlı tasarruflarına veya bağışlamalarına itiraz edilebilir.

Görüldüğü üzere miras sözleşmesi mirasın tamamı ya da bir bölümü ile ilgili olarak imzalanabilir.

Miras Sözleşmeleri Avukatı

Olumsuz miras sözleşmesi ise mirastan feragat sözleşmesi olarak bilinmektedir. Burada ise mirasçı, belirli bir karşılıkla ya da karşılık olmaksızın miras payından vazgeçmektedir. Mirastan feragat sözleşmesi de belirtildiği üzere resmi vasiyetnamenin şeklinde tabidir. Mirastan feragat bakımından şu husus önemlidir; feragat eğer bir karşılıkla yapılarsa yani ortada bir ivaz varsa, mirastan feragat edenin altsoyuna da miras hakkı geçmeyecektir, fakat bu durumun aksi kararlaştırılabilir. Mirastan feragat karşılıksız ise, bu durumda mirasın reddinde olduğu gibi miras hakkı, feragat eden sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi feragat edenin altsoyuna geçecektir.

Yine mirasın reddinde olduğu gibi, mirasın açılması anında tereke, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için ölümünden önceki beş yıl içinde miras bırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar (TMK m.530).

Miras sözleşmesinin yapılabilmesi için, bir takım şartların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Miras bırakan ayırt etme gücüne sahip ve ergin olmalı, kısıtlı olmamalıdır.

Kanunda öngörüldüğü üzere mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer.

Yukarıda da belirtildiği üzere miras hukuku bakımından gerek olumlu gerekse olumsuz miras sözleşmeleri sıklıkla yapılmaktadır. Bu nedenle işlemlerin bir miras hukuku avukatı vasıtasıyla yürütülebileceği unutulmamalıdır.

İstanbul Miras Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

Miras Sözleşmeleri Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve miras sözleşmeleri avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!