Faaliyet Alanlarımız

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Avukatlarımız miras hukuku, vasiyet ve Mirastan Feragat Sözleşmesi düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadırlar.

Konu Başlıkları

İstanbul miras avukatı ekibimiz miras hukuku konusunda 1992’den bugüne edindikleri deneyim ve bilgiler çerçevesinde; miras hukuku ile ilgili davalarda, veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, vasiyetnamenin iptali, tenkis davası açılması, mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması hizmetleri vermektedir.

İstanbul miras avukatlarımız ayrıca mirasçılık belgesinin iptali davası, mirasın reddi davası açılması, muris muvazaası davaları açılması, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, veraset ve intikal işlemleri, veraset vergisi, izaleyi suyu davası, ortaklığın giderilmesi davalarında müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak için hukuki destek vermektedirler.

Mirastan Feragat Sözleşmesi

İstanbul miras hukuku avukatı ekibimiz mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması ve akabinde çıkabilecek iptal davalarında müvekkillerimize hukuki hizmet vermektedirler.

Mirastan feragat, olumsuz miras sözleşmesi olarak da bilinmektedir. Mirastan feragat, bir sözleşme ile mümkündür, diğer şekildeki beyanlar yeterli olmayacaktır. Mirastan feragat, bir sözleşme ile olacağı için feragat eden mirasçı ile miras bırakan karşılıklı olarak sözleşmeyi imzalamalılardır.

Diğer bir anlatımla bu sözleşme sağlar arasında imzalanan bir niteliktedir. Mirastan feragat, ivazlı (karşılıklı) ya da ivazsız (karşılıksız) olarak yapılabilir. Mirastan feragat sözleşmesi resmi vasiyetnamenin şekline tabidir.

Mirastan feragat bakımından şu husus önemlidir; feragat eğer bir karşılıkla yapılarsa yani ortada bir ivaz varsa, mirastan feragat edenin alt soyuna da miras hakkı geçmeyecektir, fakat bu durumun aksi kararlaştırılabilir.

Mirastan feragat karşılıksız ise, bu durumda mirasın reddinde olduğu gibi miras hakkı, feragat eden sanki miras bırakandan önce ölmüş gibi feragat edenin altsoyuna geçecektir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi

Mirastan feragatin şekli, yukarıda belirtildiği üzere resmi vasiyetnamenin şekline tabidir. Resmi memur önünde sözleşme düzenlenmeli, iki tanık ve resmi memur huzurunda imzalar atılmalıdır.

Tarafların işlem yapmaya ehil olmaları, diğer bir anlatımla işlemler bakımından ayırt etme gücüne sahip olmaları gerekmektedir. Türk Medeni Kanunu’na göre miras sözleşmesi gereğince sağlar arası edimleri isteme hakkı bulunan taraf, bu edimlerin sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi veya güvenceye bağlanmaması hâlinde borçlar hukuku kuralları uyarınca sözleşmeden dönebilir.

Buna göre, ivazlı bir şekilde mirastan feragat sözleşmesi imzalayan feragat eden, miras bırakanın edimlerini ifa etmemesi ve de teminat göstermemesi durumunda sözleşmeden dönebilir.

Diğer bir anlatımla feragat ile hak tamamen ölmüş değildir. Zira sağlar arası edim isteme hakkı bulunan taraflardan biri de mirastan ivazlı feragat eden mirasçıdır.

En nihayetinde mirastan feragat bir sözleşmedir ve sözleşmelerin edimlerinin ihlal edilmesinde olduğu gibi herhangi bir ihlal durumunda taraflar dava açabilmektedir.

Öte yandan gabin (edimler arasındaki aşırı oransızlık) durumunda da ivazlı feragat sözleşmesinin iptal edilebileceği düşünülmektedir. Tabii ki tarafların ortak iradeleri ile sözleşmeyi sona erdirme hakları da ortadadır.

Mirastan feragat, özellikle mirasçı için ciddi derecede önemli bir sözleşmedir. Dolayısıyla imzalanmasından önce bir miras hukuku avukatından hukuki bilgi almakta fayda bulunmaktadır.

Miras Sözleşmelerinden Nasıl Dönülür?

Miras sözleşmelerinin ortadan kaldırılması, vasiyetnamelere göre daha zordur. Zira vasiyetnameler tek taraflı irade beyanı ile oluşturulduğu için yine miras bırakanın tek taraflı iradesi ile kolay bir şekilde ortadan kaldırılabilmektedir.

Ancak miras sözleşmeleri iki tarafın iradesinin birleşmesi ile yapıldığı için, miras bırakanın tek taraflı beyanı ile ortadan aldırılması her zaman mümkün değildir.

Miras sözleşmeleri iki tarafın bu hususta anlaşması ile her zamana kaldırılabilir. Ancak tek taraflı olarak bu sözleşmeden dönmesi bazı hallerde mümkün olmaktadır. Bunlar;

  • Miras bırakan; miras sözleşmesi ile mirasçı tayin edilen kimsenin, sözleşmenin yapılmasından sonra miras bırakana karşı mirasçılıktan çıkarılma nedeni oluşturan davranışlarda bulunursa, sözleşmeden tek taraflı olarak dönebilecektir. Bu hallere örnek olarak; miras sözleşmesinin karşı tarafının miras bırakana, ailesine karşı ağır suç işlemesi, aile hukukundan doğan yükümlülükleri yerine getirmemesi örnek olarak verilebilir.
  • Miras sözleşmesinde dönme hakkının saklı tutulması
  • Bunun dışında miras sözleşmeleri ile sözleşmenin her iki tarafına borç yükleyecek şekilde yapılabilmektedir. Bu şekilde miras sözleşmesi yapılmışsa ve sözleşmenin taraflarından biri borcunu yerine getirmemişse, karşı taraf Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre sözleşmeden dönebilecektir. Bu hak hem miras bırakana hem de sözleşmenin karşı tarafına verilmiş bir haktır.

Miras Hukuku ve Mirastan Feragat Sözleşmesi için Avukatlarımıza Ulaşın

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu miras avukatı kadrosu vasiyet ve miras sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, izale-i şüyuu, ecri misil ve diğer miras davalarında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır.

1992 yılında kuruluşundan bugüne çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu‘na ve Mirastan Feragat Sözleşmesi işlemleri için İstanbul miras hukuku avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!