Faaliyet Alanlarımız

Nafaka Davaları, Nafaka Çeşitleri, Avukatı

Nafaka davaları, boşanma süreci ve sonrasında eşlerin ve çocukların mali güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir hukuki süreçtir. Tedbir nafakası, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası gibi farklı nafaka türleri, her birinin farklı şartlar ve gereksinimler doğrultusunda belirlenir.

Örneğin, tedbir nafakası boşanma davası devam ederken eşlerin ve çocukların geçimini sağlamak için hükmedilirken, yoksulluk nafakası boşanma sonrası mali zorluk yaşayan eşin desteklenmesi için verilir. İştirak nafakası ise çocukların eğitim ve bakım masraflarını karşılamak amacıyla düzenlenir.

Konu Başlıkları

Nafaka davaları avukatı olarak, müvekkillerimizin mali durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek en uygun nafaka miktarının belirlenmesini sağlıyoruz. Bu süreçte, nafaka talebinin hukuki dayanakları belirlenir, deliller toplanır ve mahkemeye sunulur.

Dava sürecinde, müvekkilimizin haklarını en iyi şekilde savunarak, mahkemenin adil bir karar vermesi için çalışıyoruz. Ayrıca, mahkeme kararının ardından nafaka ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılmasını ve herhangi bir aksaklık durumunda gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını sağlıyoruz.

Nafaka davaları konusunda uzman avukatlarımız, sürecin her aşamasında müvekkillerimize profesyonel destek sunarak, nafaka taleplerinin en etkin şekilde karşılanmasını hedeflemektedir.

İstanbul merkezli Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, nafaka davalarında geniş deneyimimizle müvekkillerimize en iyi hizmeti sunuyoruz. Nafaka davaları ve hukuki süreç hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul Nafaka Davaları Avukatı

Nafaka davaları, boşanma sürecinde veya sonrasında ekonomik dengenin korunması amacıyla talep edilen maddi desteklerin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgilidir. İstanbul merkezli Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, 1992 yılından bu yana nafaka davaları konusunda müvekkillerimize profesyonel hukuki destek sağlamaktayız.

Nafaka Türleri

Nafaka davaları, genellikle dört ana başlık altında incelenir:

  1. Tedbir Nafakası: Boşanma davası süresince eşin ve çocukların geçimini sağlamak amacıyla hükmedilen nafakadır.
  2. Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonrası yoksulluğa düşecek olan eşe, diğer eş tarafından ödenen nafakadır.
  3. İştirak Nafakası: Çocuğun bakım ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla, velayeti kendisinde olmayan eşin ödemesi gereken nafakadır.
  4. Yardım Nafakası: Yakın hısımlar arasında, yoksulluk içinde bulunan kişilere yardım etmek amacıyla ödenen nafakadır.

Nafaka Davalarında Hukuki Süreç

Nafaka davalarında başarıya ulaşmak için titiz bir hukuki sürecin izlenmesi gerekmektedir. Bu süreç şu aşamaları içerir:

  1. Davanın Hazırlanması: Müvekkilimizin mali durumu, ihtiyaçları ve nafaka talebinin dayanakları detaylı bir şekilde incelenir.
  2. Dilekçenin Hazırlanması: Nafaka talebini destekleyecek belgeler ve deliller toplanarak, hukuki dilekçe hazırlanır.
  3. Davanın Takibi: Mahkemeye sunulan dilekçenin ardından, duruşmalara katılım sağlanarak, müvekkilimizin haklarının korunması ve en uygun nafaka miktarının belirlenmesi için savunma yapılır.
  4. Kararın Takibi ve Uygulanması: Mahkeme kararının ardından nafaka ödemelerinin düzenli olarak yapılması ve herhangi bir aksaklık durumunda hukuki işlemlerin başlatılması sağlanır.

Profesyonel Destek ve Danışmanlık

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu olarak, nafaka davalarında uzmanlaşmış avukatlarımız ile müvekkillerimize en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Boşanma süreci ve sonrasında ekonomik dengenin korunması adına nafaka taleplerinizin en etkin şekilde karşılanması için yanınızdayız.

Nafaka davaları hakkında detaylı bilgi almak ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Uzman avukatlarımız, sürecin her aşamasında size rehberlik ederek, haklarınızı korumak için çalışacaktır.

Nafaka Davaları Avukatı

Boşanmadan Kaynaklanan Nafaka Türleri

Tedbir Nafakası

Bu nafaka türünün en önemli özelliği geçici nitelikte bir koruma önlemi olmasıdır. Zira tedbir nafakası, sadece boşanma davası devam ederken istenebilen bir nafaka türüdür. Hakim, eşlerin mal varlıkları ve ekonomik güçlerini araştırdıktan sonra, maddi olarak güçsüzlüğe düşecek tarafa tedbir nafakası ödenmesine karar verebilecektir.

Tedbir nafakasına hakim kendiliğinden karar verebileceği gibi, davanın herhangi bir aşamasında taraflar da talep edebilecektir. Tedbir nafakası mahkeme tarafından ara karar ile verilir.

Hakim tedbir nafakasına hükmederken kadın-erkek olarak bir ayrıma gitmeyip, mali gücü zayıf ve geçimini sağlamak için nafakaya ihtiyaç duyan kişi kimse, onun lehine olacak şekilde bu nafakanın ödenmesine karar verir.

Diğer yandan tedbir nafakasına hükmedilmesi sırasına ihtiyaç duyan eşin kusur durumu araştırılmaz, yani tedbir nafakası daha ağır kusurlu olan tarafa da boşanma davası süresince verilebilir.

Çocuklara ilişkin olarak hakimin tedbir nafakasına hükmedebilmesi için, hakkında nafakaya hükmedilecek çocuğun reşit olmaması gerekir. Tedbir nafakası, boşanma kararının kesinleşmesine kadar devam eder.

Yoksulluk Nafakası

Bu nafaka türünde hakim yine, eşlerin mal varlıkları ve ekonomik güçlerini araştırıp buna göre karar verir. Burada kusur durumu önem arz etmekte olup, tarafların eşit kusurlu olması veya nafaka yükümlüsünün hiç kusurunun olmaması durumunda hakim yoksulluk nafakasına hükmedebilir.

Yoksulluk nafakası talep eden tarafın, diğer taraftan daha ağır kusurlu olması durumunda ise nafaka talebi reddedilecektir. Yoksulluk nafakasını talep edilmek için aranan şartlardan bir tanesi ise nafaka talep eden eşin boşanma ile yoksulluğa düşecek olmasıdır.

Gerçekten yoksulluğa düşmeyecek, kendi malvarlığı ve geliri ile hayatını devam ettirebilecek taraf yoksulluk nafakası talep edemeyecektir. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için, yoksulluk nafakasını isteyen tarafın talepte bulunması gerekmektedir.

Zira hakim yoksulluk nafakasına tarafların talebi olmadan, kendiliğinden karar veremez. Yoksulluk nafakası talebi, boşanma davası devam ederken ileri sürülebileceği gibi, boşanma davasından ayrı olarak da ileri sürülebilmektedir.

Boşanma davasından sonraki süreçte ayrı bir dava ile talep edilecekse, yoksulluk nafakasının zamanaşımına uğramaması için, TMK Madde 178’e göre boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi gerekmektedir.

Yoksulluk nafakasına süresiz olarak hükmedilir. Ancak nafaka alacaklısının evlenmesi veya ölmesi halinde kendiliğinden; yoksulluğun ortadan kalkması, nafaka alacaklısının evlenme olmadan fiilen evliymiş gibi bir başkasıyla yaşama ve haysiyetsiz hayat sürme gibi durumlarda mahkeme kararı ile kaldırılabilir.

İştirak Nafakası

Boşanma davasında verilen boşanma kararı ile, müşterek çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eşin, velayet bırakılan eşe, müşterek çocuğun bakımı, eğitimi ve diğer giderleri için ödemesi gereken paradır.

Bu nafakaya ergin olmayan çocuk lehine herhangi bir talep olmaksızın da hakim tarafından hükmedilebilir. Burada esas olan müşterek çocuğun bakımı olduğu için eşlerin kusur durumunun hiçbir önemi yoktur.

Mahkeme tarafından daha önce tedbir nafakası adı altında ödenmesine karar verilen nafakanın boşanma ya da ayrılık kararının kesinleşmesi ile birlikte iştirak nafakası şeklinde ödenmesine karar verilir.

Türk Medeni Kanunu’nun 329. maddesinde iştirak nafakası talep edebilecek kişiler sıralanmıştır. Söz konusu maddede bu durum; “Küçüğe fiilen bakan ana veya baba, diğerine karşı çocuk adına nafaka davası açabilir.

Ayırt etme gücüne sahip olmayan küçük için gereken hâllerde nafaka davası, atanacak kayyım veya vasi tarafından da açılabilir. Ayırt etme gücüne sahip olan küçük de nafaka davası açabilir.” şeklinde düzenlenmiştir. İştirak nafakası kural olarak çocuğun 18 yaşını doldurması, evlenmesi ya da TMK m.12 göre mahkeme kararı ile ergin kılınması sureti ile son bulur.

Nafakanın ödenmemesi durumunda ise cebri icra ile tahsili yoluna gidilebilir. Kanun koyucu nafakanın tahsilini kolaylaştırmak için bazı tedbirler ihdas etmiştir.

Nafakanın Artırılması Davası Hangi Hallerde Açılabilir?

TMK 176/4 hükmünde “tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir”; TMK 331 hükmünde ise “durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır” düzenlemeleri yer alır.

Yargıtay içtihatlarında nafakanın uyarlanması hususunda “…nafaka iradı, tarafların yaptıkları sözleşmeye dayansa bile şartları oluştuğu takdirde artırılabilir veya azaltılabilir. Aksi düşünce “güven” ilkesine aykırı düşer.

Zira davacının sözleşme (protokol) ile elde ettiği statüye beslediği güven, dayalı borçlunun sosyal ve ekonomik durumunun bu özel statüyü koruyacak seviyeden daha aşağı düşmediği (kötüleşmediği) veya hakkaniyet bunu gerektirmediği sürece sarsılıp boşa çıkarılamaz” ifadeleri yer almaktadır.

Kanunda yer alan düzenlemeler ve Yargıtay görüşü de dikkate alındığında görüldüğü üzere, şartların değiştirmesi yahut hakkaniyetin gerektirmesi hallerinde iştirak nafakası dava yolu ile arttırılabilir, azaltılabilir ya da kaldırılabilir. Buna uygulamada nafakanın uyarlanması davası adı verilir.

Burada nafaka ödeyen ya da alan eşin mevcut durumunun değişmesi veya hakkaniyetin talebi haklı göstermesi gerekir. Örneğin nafaka ödeyen eşin mali durumu kötüleşirse veya nafaka alacaklısı büyük bir miras sahibi olursa nafakanın uyarlanması talep edilebilir. Burada bakılacak en önemli husus şudur ki değişen şartlar, nafakaya esas teşkil eden duruma ilişkin olmalıdır.

Nafakanın uyarlanması talebine dair dava için herhangi bir süre yoktur, taraflar şartların değişmesi halinde başvurularını gerçekleştirebilirler fakat iştirak nafakasında çocuğun ergin olması tarihine dikkat edilmelidir zira bu tarihten sonra uyarlama talebinde bulunulamaz.

Nafaka Davaları Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu boşanma avukatı kadrosu aile hukuku ve boşanma davalarında boşanma avukatı ve arabulucusu olarak boşanma ile ilgili her türlü konuda avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Her boşanma davasının kendine özel olduğunu biliyoruz ve size, durumunuza ve hedeflerinize uygun kişiselleştirilmiş çözümler üretmeye kararlıyız.

Ekibimizin açık iletişim, verimlilik ve şefkatli desteğe olan sarsılmaz bağlılığı, bu zorlu zamanlarda yalnız olmamanızı sağlar. Size doğru rehberlik etmek ve hayatınıza devam etmek için gerekli olan hukuki desteği vermek için hazırız.

Hukuk büromuza ve nafaka davaları için avukat kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!