Faaliyet Alanlarımız

Sağlık Hukuku Avukatı İstanbul

Sağlık hukuku avukatı İstanbul gibi büyük bir şehirde, sağlık sektöründe meydana gelen çeşitli yasal konularla ilgilenirler. Bu konular arasında, hastaneler, klinikler, doktorlar, eczaneler ve diğer sağlık hizmeti sunan kuruluşlarla ilgili yasal düzenlemeler ve uyuşmazlıklar yer alır.

Konu Başlıkları

Malpraktis vakaları, yanlış teşhis, tedavi hatası ve yetersiz bilgilendirme gibi durumlar, sağlık hukuku avukatlarının sıklıkla karşılaştığı konulardır. Sağlık hukuku avukatı İstanbul’da, müvekkillerini bu tür uyuşmazlıklarda temsil eder ve haklarını savunur.

Ayrıca, sağlık hukuku avukatları, sağlık sektöründeki mevzuatı takip eder, müvekkillerini bu konuda bilgilendirir ve gerektiğinde yasal süreçleri yönetirler. İstanbul’da sağlık hukuku avukatı arayanlar, Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu gibi deneyimli bir ekip ile iletişime geçerek profesyonel destek alabilirler.

Türkiye’de Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, hastaneler, doktorlar, sağlık çalışanları ve hastalar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuki bir disiplindir ve bu alanda hizmet veren avukatlar, bu ilişkilerde ortaya çıkabilecek sorunları çözmek ve hak ihlallerine karşı mücadele etmekle görevlidirler.

Sağlık Hukuku Nedir?

Sağlık hukuku, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ve bireyler arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Bu alanda karşılaşılan sorunlar genellikle tıbbi müdahalelerin yetersiz veya hatalı olması, sağlık hizmetlerinden kaynaklanan hak ihlalleri, hastanelerdeki idari ve mali konular gibi çeşitli konuları kapsar.

Sağlık hukuku, tıbbi etik ve mesleki standartların yanı sıra sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin yasal düzenlemeleri de içerir.

Sağlık Hukuku Avukatı Hizmetleri Nelerdir?

Sağlık hukuku avukatları, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ve bireyler için çeşitli hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetler arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Sağlık hukuku danışmanlığı: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve bireylere sağlık hukuku konularında danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu danışmanlık hizmetleri, mevzuata uygunluk değerlendirmeleri, sözleşme hazırlama ve müzakereleri gibi konuları kapsar.
  • Hukuki temsil ve savunma: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumları ve bireyleri hukuki süreçlerde temsil ederler. Bu süreçler arasında dava açma, dava savunma, arabuluculuk ve uzlaşma görüşmeleri yer alabilir.
  • Sözleşme hazırlama ve müzakereleri: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ve bireyler arasında yapılan sözleşmelerin hazırlanması ve müzakerelerinde danışmanlık hizmeti sunarlar.
  • Hukuki eğitim ve seminerler: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve bireylere sağlık hukuku konularında eğitim ve seminerler düzenlerler.
Sağlık Hukuku Avukatı İstanbul

Malpraktis Nedir?

Malpraktis, sağlık sektöründe görev yapan bir sağlık profesyonelinin, tedavi sürecinde veya cerrahi müdahale sırasında dikkatsizlik, ihmal veya kötü niyet gibi nedenlerle hastaya zarar vermesi durumunu ifade eder. Malpraktis vakalarında, hasta veya hasta yakınları mağdur olduklarını düşünerek hukuki süreç başlatabilirler.

Tedavinin yeminli bir mesleği icra eden hekimden beklenilen ölçülere ve endüstri standartlarına uygun ve gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk nedeniyle hasta ile doktor ve hastane arasında sık sık uyuşmazlıklar yaşanmakta ve bu uyuşmazlıklar zaman zaman mahkemelere taşınmaktadır.

Yaşanan bu uyuşmazlıkların çözümlenmesi sürecinde hukuk büromuz gerek hasta ve gerekse hastanelere malpraktis davaları olarak adlandırılan bu süreçte hukuki destek vermektedirler.

İstanbul sağlık hukuku avukatı kadromuz ayrıca tedavi kapsamında yapılan yanlışlıklar veya işlenen taksirli ve kasıtlı suçların, tazminat ve ceza hukuku kapsamında ele alınması gibi konularda gerek ceza davası ve gerekse tazminat taleplerine ilişkin olarak hukuk davalarında avukatlık hizmeti sunmaktadırlar.

İstanbul Sağlık Hukuku Avukatıyız

İstanbul sağlık hukuku avukatı ekibimiz sağlık hukuku konusunda 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ve uzmanlık çerçevesinde, ilaç hukuku alanında, ilaç ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren ilaç, tıbbi cihaz ve malzeme imalatçısı şirketler, hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarına danışmanlık ve avukatlık hizmetleri verilmektedir.

Türkiye’de Sağlık Hukuku

Sağlık hukuku, son yıllarda uygulaması gözle görülür şekilde artan bir dal olarak genellikle tıbbi operasyonlardan kaynaklanan olumsuzlukları incelemektedir.

Sağlık hukuku bakımından karşılaşılan davaların büyük çoğunluğu hatalı tıbbi müdahale iddiaları ile açıldığından incelenmesi gereken husus hatalı bir tıbbi müdahalenin var olup olmadığıdır.

Sağlık Hukuku Avukatının Önemi

Komplikasyon, tıbbi standarda uygun bir müdahalenin ve operasyonun varlığına rağmen oluşabilecek, bu ihtimalin tıp çevreleri tarafından kabul edildiği ve her türlü önleme rağmen önlenemez şekilde ortay çıkan zarar olarak tanımlanabilir.

Komplikasyon durumunda sağlık çalışanının sorumluluğunun bulunmadığı kabul edilir. Zira ortada bir kusur yoktur, sonuç istenmeden ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla hekimler için kabul edilen kusur sorumluluğunun bir görünümü olarak hekim, sonuçtan sorumlu olmayacaktır.

Malpraktis, Türk Tabipler Birliği nezdinde bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle oluşan zarar olarak tanımlanmıştır. Malpraktis durumunda ilgili hekimin sorumluluğu söz konusudur.

Sağlık Hukukunda Hekimin Sorumluluğu

İstanbul sağlık hukuku avukatı kadromuz hekim hatası, yanlış tedavi ve teşhis nedeniyle açılacak tazminat davalarında müvekkilleri temsil etmektedirler. Hatalı ameliyat ve operasyonlar nedeniyle hekimin sorumluluğu, sağlık hukukunda önemli bir konuyu teşkil etmektedir.

Sağlık hukuku bakımından hekimin sorumluluğuna gidilebilmesi için hekimin bir kusurunun bulunması gerekmektedir. Kusur yoksa sorumluluk da yoktur.

Sağlık hukukunda hekimin kusuru bulunmadığı halde meydana gelen olumsuzluklara komplikasyon adı verilmektedir. İşte ortada bir komplikasyon yoksa hekim de sorumlu olmayacaktır.

Türkiye’de Malpraktis Davaları

İstanbul sağlık hukuku avukatı kadromuz hekim hatası, yanlış tedavi ve teşhis nedeniyle açılacak malpraktis davalarında müvekkilleri temsil etmektedirler. Hasta, haklarını ayrıntıları ile bilmeli, herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında hangi prensip ve sıra ile hareket edeceğinin bilincine varmalıdır.

Ceza Hukuku Bakımından Sağlık Hukuku

İstanbul sağlık hukuku avukatı kadromuz hekim hatası, yanlış tedavi ve teşhis nedeniyle açılacak ceza davalarında müvekkilleri temsil etmektedirler. Sağlık hukukunun tazminat bakımından özelliklerine yukarıda kısaca değinilmiştir.

Ancak tazminat hukukunun dışında sağlık hukuku, ceza hukuku ile de ilişkilidir. Nitekim tıbbi müdahale sırası veya sonrasında bir suç işlenmişse, hastanın bu hususu bir suç duyurusuna konu yapması mümkün olacaktır.

Görüldüğü üzere sağlık hukuku gerek hekim gerekse de hasta bakımından birtakım yükümlülükleri gerektiren, bu yükümlülüklere uyulmadığında ya da hakların farkına varılamadığında menfaat kayıplarına sebep olabilecek bir hukuk dalı olarak profesyonel bir çalışma ve takibi gerektirmektedir.

Malpraktis Nedeniyle Ceza Davası ve Yaptırımları

Hekim hatası, malpraktis nedeniyle oluşan zararlar açısından zarara uğrayanın hem hukuki hem de cezai bakımdan haklarını arayabilecektir. Bu makalede hatalı tıbbi uygulama nedeniyle hekimin cezai sorumluluğu anlatılacaktır.

Ceza hukuku bakımından ilgilinin rızası varsa ortada bir hukuka uygunluk nedeni söz konusudur ve dolayısıyla suç oluşmayacaktır. Ancak ilgilinin rızası sağlık hukuku bakımından nasıl mevcut sayılacaktır? Sağlık hukuku bakımından ilgilinin rızasının bulunduğunun kabulü için daha önce de açıklandığı üzere;

  • Doktorun müdahalesinin tedavi amacıyla olması
  • Müdahalenin tıbbi standartlara ve gerekliliklere uygun olması
  • Hastanın muhtemel risk ve sonuçlarla ilgili bilgilendirilmesi
  • Hastanın tüm bu hususlara karşı beyan/rıza açıklayabilecek ayırtım gücüne sahip olması şarttır

Bu hususların bulunmaması halinde ortada bir rıza olmayacaktır ve bir zarar varsa hekim açısından kasten öldürme, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama taksirle öldürme, taksirle yaralama suçları oluşabilecektir.

İstanbul Sağlık Hukuku Avukatımızdan;

Malpraktis Davası Nerede Açılır?

Malpraktis durumunda tedavi eğer kamudaki bir hekim müdahalesi ile uygulanmışsa davada idare hukuku kuralları uygulanacak, idare mahkemesinde dava açılacaktır. Kamuda değil de özelde bir müdahale söz konusu ise açılacak maddi manevi tazminat davasının adli yargıda görülmesi, davanın tüketici mahkemelerinde açılması gerekmektedir.

Malpraktis Davası Kime Karşı Açılır?

Malpraktis davalarında davacı, yanlış müdahale nedeniyle zarar gören kişidir. Davalı ise, tedavinin kamuda mı özelde mi gerçekleştirildiğine göre değişiklik arz etmektedir.

Özen yükümlülüğüne aykırı davranan hekim kamuda ise dava idareye karşı açılacak, idare de hekime kusuru oranında rücu edecektir. Tedavi özelde uygulanmışsa davalı tedaviyi uygulayan hekimdir. Hasta, aynı zamanda hastaneye karşı da davasını yöneltebilir.

İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı Hizmetleri

İstanbul Sağlık Hukuku Avukatı için Bize Ulaşın

Sağlık hukuku avukatı, sağlık sektöründe meydana gelen uyuşmazlıklarda müvekkillerine destek olmakla görevlidir. Malpraktis, yani sağlık profesyonellerinin hatalı uygulamaları sonucu ortaya çıkan zararlar, sağlık hukuku avukatlarının sıkça karşılaştığı konulardandır.

Bu avukatlar, müvekkillerini malpraktis gibi durumlarda temsil eder ve haklarını korur. Ayrıca, sağlık sektöründeki mevzuatı takip eder ve müvekkillerini bu konuda bilgilendirirler. Sağlık hukuku avukatları, sağlık hizmeti sunanlarla hastalar arasındaki ilişkilerde de arabuluculuk yapabilir.

Sağlık hukukuyla ilgili herhangi bir konuda destek veya danışmanlık almak için Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu ile iletişime geçebilirsiniz. Hukuk büromuza ve sağlık hukuku avukatı İstanbul kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

error: Content is protected !!