Faaliyetlerimiz

Tasarım Tescil Süreci ve İtiraz Avukatı

İstanbul’da faaliyet gösteren Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu tasarım tescil süreci ve itiraz avukatı kadrosu tasarım başvuru ve tescili ve tasarım iptal, hükümsüzlük ve tazminat davaları ile ilgili olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlarımız fikri ve sınai mülkiyet davaları konusunda edindikleri 25 yıllık deneyim ve bilgiler çerçevesinde, müvekkillerimize en etkili sonucu sağlamak için gayret göstermektedirler. Sınai mülkiyet hakları 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Sınai mülkiyet hakları; markapatenttasarımfaydalı model ve coğrafi işaretler gibi buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan haklardır.

Tasarım Avukatı olarak, müşterilerimizin marka, patent, tasarım, faydalı model ve diğer fikri ve sınai haklar hukuku ile ilgili her türlü hukuki ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Hizmetlerimiz; her türlü fikri hakkın seçilmesi, geliştirilmesi, başvuru ve tescil ile korunması ve sonrasında lisans verilmesi ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve mahkemelerde savunulmasını içerir.

Tasarım Tescil Sürecindeki İşlemler

Ülkemizde tasarımların tescil süreci genel olarak şekli inceleme, yenilik incelemesi, yayım, itiraz ve belgelendirme olarak beş ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

Şekli İnceleme

6769 sayılı Kanun’un ‘İnceleme’ başlıklı 64. maddesinin 1 ila 5. fıkralarında öngörülen hükümler çerçevesinde başvuru için gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.

Tasarım tescil başvurularının şekli eksiklik içermesi durumunda Kurum, başvuru sahibine veya vekiline bu eksiklerin giderilmesi için süre tanımaktadır. Şekli eksikliğin süresi içerisinde giderilmemesi halinde tasarım tescil başvurusu yapılmamış sayılır.

İçerik Ve Yenilik İncelemesi

Tasarım tescil başvurusunda, yapılan inceleme sonrasında şekli şartlara uygunluk açısından bir eksik görülmemesi durumunda, başvuru Kanun’un ‘İnceleme’ başlıklı 64. maddesinin 6. fıkrası çerçevesinde içerik yönünden incelenir. Buna göre Kurum;

Tasarım veya ürün tanımına uygun olmayan, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı, 3 üncü madde kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce yapılan; dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içeren ve yeni olmadığı tespit edilen tasarım tescil taleplerini reddeder.

Tasarım Siciline Kayıt Ve Yayımlama

Şekli eksiklik içermeyen ya da şekli eksikliği süresi içerisinde tamamlanan ve içerik yönünden uygun bulunan tasarım tescil başvuruları Tasarım Siciline kaydedilir ve ilgili ilk Bültende yayımlanır. Başvuru sahibinin yayım erteleme talebi olması durumunda tasarım tescil başvurusu iki defa yayımlanır. İlk yayımda sadece sicil bilgilerine yer verilirken, ikinci yayımda sicil bilgileri ile beraber tasarımın görsel anlatımları da yayımlanır.

Kurum Kararına İtiraz

Kurum kararlarından zarar gören başvuru sahipleri, Kanunun 64 üncü maddesi uyarınca verilen ret veya kısmi ret kararlarına karşı, kararın bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde itirazda bulunabilir.

Karara itiraz, itiraza ilişkin gerekçelerin ayrıntılı şekilde yazıldığı imzalı karara itiraz formu ile Kuruma yapılır. Şekli eksiklik içermeyen itirazlar, Kurul tarafından incelenir.

Tasarım Tescil Süreci ve İtiraz Avukatı

Tescile İtiraz

Rekabet ortamının oluşturulabilmesi ve sanayinin gelişebilmesi için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımların tescille korunması, bu özelliği taşımayan tasarımların ise korumadan yararlanmaması gerekir.

Tescilli tasarımların özgün tasarımlar olabilmesi için periyodik olarak yayımlanan Bültenin özellikle meslek odalarınca takibi gerçekleştirilmeli ve itirazlar yapılmalıdır. İlanı yapılmış bir tasarımla ilgili olarak, üçüncü kişiler Kanunun 67. maddesine göre tescile konu tasarımın;

 • Tasarım ve ürün tanımlarına uygun olmaması, ,
 • Yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması, ,
 • Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı olması, ,
 • Ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri, ,
 • Başka bir ürüne mekanik olarak monte edilmesi veya bağlanması için belirli biçim ve boyutlarda üretilmek zorunda olması, ,
 • Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamında yer alan hükümranlık alametleri ile bu kapsam dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, dini, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği işaretlerin, armaların, nişanların veya adlandırmaların uygunsuz kullanımını içermesi, ,
 • Kanunun 3. maddesi kapsamına girmeyen gerçek veya tüzel kişilerce başvurusunun yapılması, ,
 • Başvurunun kötüniyetli olduğu ve bir fikri mülkiyet hakkının yetkisiz kullanımı,

gerekçelerine dayanarak ilân tarihinden itibaren üç ay içinde tasarım tescil belgesinin verilmesine karşı Kurum nezdinde itirazda bulunabilirler.

Belgelendirme

3 aylık yasal itiraz süresi içerisinde tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması ya da yapılan itirazlar neticesinde alınan Kurul kararının “tescilin devamı” ya da “kısmen devamı” şeklinde olması durumunda tasarım tescil belgesi hazırlanır ve başvuru sahibine ya da vekiline gönderilir. Yapılan itirazın incelenmesi neticesinde alınan Kurul kararının “tescilin kısmen devamı” şeklinde olması durumunda, tasarım tescil belgesi bütün tasarımları içerecek şekilde hazırlanır. Ancak hükümsüz kılınan tasarımlar üzerinde “iptal” ibaresi yer alır.

İstanbul Tasarım Avukatı Ekibimizin Hizmetleri

 • Tasarım başvurusu ve tescili
 • Tasarım başvurusuna itiraz
 • Tasarım yenileme ve devir işlemleri
 • Tasarım adres ve ünvan değişikliği
 • Tasarım hakları ihlalinin takip edilmesi
 • Tasarım rehini, lisansı ve haczi
 • Tasarım hakları tecavüzünde ihtiyati tedbir, baskın ve el koyma işlemleri

İstanbul Tasarım Tescil Süreci ve İtiraz Avukatı Ekibimize Ulaşın

İstanbul‘da çalışmalarına devam eden Akkaş Hukuk ve Avukatlık Bürosu‘na ve tasarım tescil süreci ve itiraz avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!