Faaliyet Alanlarımız

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası

İstanbul ceza avukatı kadromuz vergi kaçakçılığı suçu ve cezası ile ilgili olarak müvekkillerimize 1992’den bugüne edindikleri tecrübe ile avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini ceza mahkemelerinde gerek müşteki vekili ve gerekse sanık müdafi olarak temsil etmektedir.

Konu Başlıkları

Vergi Kaçakçılığı Suçunda Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi Hükümleri

Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359. maddesi, vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin etkin pişmanlık ve ceza indirimi hükümlerini içermektedir. Bu maddeye göre, tarh edilen vergi, gecikme faizi, gecikme zammı ve kesilen cezaların yarısı ile ilgili gecikme zammı; soruşturma evresinde ödenmesi durumunda ceza yarı oranında, kovuşturma evresinde hüküm verilinceye kadar ödenmesi halinde ise ceza üçte bir oranında indirilir (VUK 359/6).

Eğer tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı kesilen ceza bulunmuyorsa, vergi kaçakçılığı suçu nedeniyle verilecek ceza yarı oranında indirilir. Ancak bu ceza indiriminden faydalanabilmek için vergi mahkemesinde dava açılmamış, açılmışsa feragat edilmiş, kanun yollarına başvurulmamış veya başvurulmuşsa vazgeçilmiş olması şarttır (VUK m.359).

Vergi Kaçakçılığı Suçunda Zincirleme Suç Hükümleri

VUK 359. madde kapsamındaki vergi kaçakçılığı suçları, birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleme kararının icrasını içeriyorsa, Türk Ceza Kanunu‘nun 43. maddesi uygulanır. Örneğin, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında ayrı ayrı her yıl sahte fatura düzenleme veya kullanma suçları işleyen sanık, her yıl için ayrı cezalandırılmaz. Tek suç işlenmiş gibi cezalandırılarak belirlenen ceza zincirleme suç hükümleri gereği 1/4’ten 3/4’e kadar arttırılır.

Aynı takvim yılı içinde değişik zamanlarda tek suç işleme kararı ile işlenen birden fazla vergi kaçakçılığı suçları hakkında da zincirleme suç hükümleri (TCK m.43) uygulanır. Ancak aynı beyanname dönemi içerisinde birden fazla vergi kaçakçılığı suçu işlenirse zincirleme suç hükümleri uygulanamaz.

Özellikle belirtilmelidir ki; hukuki veya fiili kesintinin varlığı halinde zincirleme suç hükümleri değil; gerçek içtima hükümleri uygulanır. Örneğin, 01.01.2023 yılında işlenen bir sahte fatura kullanma fiili nedeniyle 01.01.2024 tarihinde iddianame düzenlendikten sonra 01.02.2014 tarihinde işlenen diğer sahte fatura kullanma fiili nedeniyle zincirleme suç hükümleri uygulanamaz. Çünkü iddianame düzenlenmesiyle hukuki kesinti meydana gelmiştir. Bu durumda fail her iki fiili için ayrı ayrı cezalandırılır.

Vergi Kaçakçılığı

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Mütalaa Şartı (VUK md.367)

Yargıtay’a göre, vergi kaçakçılığı suçlarıyla ilgili ceza davalarında “durma kararı” verilerek vergi idaresinin mütalaa vermesi beklenmelidir. Vergi idaresinin mütalaası, ceza yargılamasında diğer deliller gibi takdiri delil mahiyetindedir. Vergi kaçakçılığı suçlarında mütalaa şartı, Vergi Usul Kanunu’nun 367. maddesinde düzenlenmiştir.

Bu maddeye göre, vergi incelemesi esnasında 359. madde kapsamındaki vergi kaçakçılığı suçunun tespiti halinde, vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar, ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık aracılığıyla durumu yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmekle yükümlüdür.

Cumhuriyet Başsavcılığının vergi kaçakçılığı suçunu başka bir yoldan öğrenmesi de mümkündür. Bu durumda Cumhuriyet savcısı, ilgili vergi dairesine durumu bildirerek inceleme yapılmasını talep eder ve kamu davasının açılması için inceleme sonuçlarının Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesini bekler.

Vergi Kaçakçılığı Suçlarında Dava Zamanaşımı

Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre geçtiğinde dava açılmamış veya açılmışsa kanuni süre içinde sonuçlandırılmamışsa ceza davasının düşmesini sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Vergi suçlarındaki dava zamanaşımı süresi, TCK’nın genel zamanaşımı hükümlerine göre belirlenir.

Hesap ve muhasebe hilesi yapmak suretiyle işlenen vergi suçlarında dava zamanaşımı, hilenin yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Eğer fiil birden fazla kere işlenmişse, en son fiilin işlendiği tarih dava zamanaşımının başlama tarihi olarak kabul edilir.

Sahte hesap açılması suretiyle vergi kaçakçılığı suçunda dava zamanaşımı, hesabın açıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Çifte defter tutma suretiyle işlenen vergi suçlarında dava zamanaşımı, defter ve belgelerin yasa dışı kaydedildiği tarihte başlar.

Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek suretiyle işlenen vergi suçlarında dava zamanaşımı, tahrifatın yapıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar.

Vergi incelemesi sırasında belgelerin ibraz edilmemesi suretiyle işlenen vergi suçlarında dava zamanaşımı süresi, isteme yazısının usule uygun tebliğ edilmesinden sonra verilen sürenin bitmesinden sonraki gün başlar.

Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak suretiyle işlenen vergi suçlarında dava zamanaşımı süresi, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası Avukatı için Bize Ulaşın

Akkaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak İstanbul’da ceza hukuku davalarıyla ilgili geniş bir deneyime sahibiz. Müvekkillerimize en iyi hukuki destek ve danışmanlığı sunma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Ceza hukuku davaları, hukuki alanda hassas ve karmaşık bir alandır ve bu nedenle uzmanlığa, dikkate ve özenli bir çalışmaya ihtiyaç duyar. Büromuz ceza avukatları, müvekkillerimizin haklarını ve çıkarlarını korumak için tüm hukuki bilgi ve tecrübelerini kullanarak savunma stratejileri geliştirirken, adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Ceza hukuku davalarında müvekkillerimizin haklarını en iyi şekilde savunmak ve en iyi sonuçları elde etmek ve için yanınızdayız. Hukuk büromuza ve vergi kaçakçılığı suçu ve cezası ile ilgili sorularınız için ceza avukatı kadromuza İletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfayı paylaşabilirsiniz

error: Content is protected !!